Download hier de verkoop voorwaarden.

SERVICEVOORWAARDEN

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht van de consument en bijbehorende kosten

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en aanvullende garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Permanente transacties: duur, annulering en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenprocedure

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

Onder deze voorwaarden:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij consumentenproducten, digitale inhoud en / of diensten met betrekking tot een overeenkomst op afstand worden gekocht en deze goederen, digitale inhoud en / of diensten worden geleverd door de dealer of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met hun commerciële, zakelijke, ambachtelijke of professionele activiteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Vaste overeenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en / of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – inclusief e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om aan hem geadresseerde informatie zodanig op te slaan dat toekomstig overleg tijdig kan plaatsvinden. waarvoor de informatie bedoeld is en de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die op afstand consumenten producten, (toegang tot) digitale inhoud en / of diensten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een tussen de ondernemer en de consument gesloten overeenkomst in het kader van een georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst slechts of gedeeltelijk wordt gebruikt voor één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Modelformulier voor herroeping: het Europees modelformulier voor herroeping, dat is opgenomen in bijlage I bij deze voorwaarden. Bijlage I hoeft niet beschikbaar te worden gesteld als de consument geen herroepingsrecht heeft voor zijn bestelling;
Communicatietechnologie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

www.3asymonyet.nl

Telefoonnummer: +31 (0)85 130 561 5
Wij zijn telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur,

E-mailadres: info@3asymonyet.nl KvK-nummer: 77845498  Btw- identificatienummer: 127998391B02

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dient de ondernemer voor het sluiten van de overeenkomst op afstand aan te geven hoe de algemene voorwaarden van de ondernemer in te zien zijn en dat deze zo spoedig mogelijk op verzoek van de consument kosteloos kunnen worden toegezonden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, ongeacht het voorgaande lid en voor het sluiten van de overeenkomst, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden, die langs elektronische weg voor de consument beschikbaar is op zodanige wijze dat de consument deze op eenvoudige wijze op een duurzame basis Opslag media. Indien dit niet zinvol is voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden beheerst en dat deze op verzoek van de consument al dan niet kosteloos worden toegezonden.
In het geval dat in geval van tegenstrijdige voorwaarden naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de tweede en derde alinea van overeenkomstige toepassing en kan de consument hem niet vertrouwen, altijd op de desbetreffende test, die op is het voordeligst.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een afspiegeling van de aangeboden producten, diensten en / of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie dat de consument op de hoogte is van de rechten en verplichtingen die verbonden zijn aan het accepteren van het aanbod.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien het contract elektronisch tot stand komt, treft de dealer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.
De ondernemer kan volgens de wet – het vermogen van de consument informeren om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, en al deze feiten en factoren die nodig zijn voor een gezonde sluiting van de overeenkomst op afstand. Indien de exploitant in het kader van dit onderzoek gerechtvaardigd was om de overeenkomst niet te sluiten, heeft hij het recht om een ​​bestelling te weigeren of om speciale voorwaarden voor de uitvoering te vragen of vast te stellen.
Bij het leveren van het product, de dienst of de digitale inhoud aan de consument, zendt de ondernemer de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame drager:
het adres van de vestigingsplaats van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen, dan wel een duidelijke verklaring over de uitsluiting van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande diensten na aankoop;
de prijs inclusief alle belastingen op het product, de dienst of digitale inhoud; indien van toepassing, de verzendkosten; en het type betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
In het geval van een uitgebreide transactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst tot koop van een product voor een periode van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De dealer kan de consument de reden van de herroeping vragen, maar kan de consument niet verplichten de reden te vermelden.
De bedenktijd overeenkomstig lid 1 begint op de dag nadat de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of
als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces duidelijk over heeft geïnformeerd, weigeren meerdere producten met een andere levertijd te bestellen.
als de levering van een product bestaat uit meerdere leveringen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
voor overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een welbepaalde drager wordt geleverd:

De consument kan een serviceovereenkomst en overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De dealer kan de consument de reden van de herroeping vragen, maar kan de consument niet verplichten de reden te vermelden.
De in lid 3 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager beschikbaar is gesteld, tenzij het herroepingsrecht is meegedeeld:

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie met betrekking tot het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, eindigt de herroepingstermijn twaalf maanden na afloop van de oorspronkelijke herroepingstermijn, die is bepaald overeenkomstig de voorgaande leden van dit artikel.
Indien de ondernemer de consument de informatie overeenkomstig het vorige lid binnen twaalf maanden na het begin van de oorspronkelijke bedenktijd heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument deze informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken als dit nodig is om het type, de eigenschappen en de werking van het product te bepalen. Uitgangspunt is dat de consument het product alleen mag hanteren en controleren zoals dat in een winkel zou zijn toegestaan.
De consument is alleen aansprakelijk voor de beschadiging van het product als gevolg van het hanteren van het product die verder gaat dan de in lid 1 genoemde.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem voor of bij het sluiten van de overeenkomst geen informatie heeft verstrekt over het herroepingsrecht.

Artikel 8 – Uitoefening herroepingsrecht consument en bijbehorende kosten

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, stelt hij de ondernemer hiervan binnen de bedenktijd op de hoogte via het modelformulier voor herroeping of op ondubbelzinnige wijze.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval de retourtermijn nageleefd als hij het product terugstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle toebehoren, voor zover dit mogelijk is in originele staat en verpakking, en conform de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor het terugzenden niet te dragen.
Indien de consument opzegt nadat hij uitdrukkelijk heeft verzocht dat de levering van de dienst of de levering van niet voor verkoop beschikbare gas, water of elektriciteit in de bedenktijd begint in een beperkte hoeveelheid of hoeveelheid, is de consument de ondernemer van het bedrag , die evenredig is aan het deel van de verplichting dat de ondernemer op het moment van de herroeping heeft vervuld in vergelijking met de volledige nakoming van de verplichting.
De consument heeft geen kosten voor het leveren van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit die niet in beperkte hoeveelheden of hoeveelheden te koop worden aangeboden, of voor de levering van stadsverwarming indien
de ondernemer heeft de consument niet de wettelijk verplichte informatie gegeven betreffende het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping, of
de consument heeft in de bedenktijd niet uitdrukkelijk verzocht om de dienst uit te voeren of gas, water te leveren, Elektriciteit of stadsverwarming om te beginnen.
De consument draagt ​​geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager is geleverd, tenzij
hij uitdrukkelijk is overeengekomen met de nakoming van de overeenkomst te beginnen vóór de levering voordat de bedenktijd verstrijkt;
hij heeft niet erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest als hij daarvoor toestemming geeft; of
de ondernemer heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle andere overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Indien de ondernemer de consument herroeping op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
De dealer vergoedt alle door de consument gedane betalingen, inclusief de door de dealer in rekening gebrachte verzendkosten voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de consument hem op de hoogte stelt van de annulering. Als de ondernemer niet aanbiedt het product zelf af te halen, kan hij wachten tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument kan bewijzen dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer gebruikt voor de terugbetaling dezelfde betaalmethode die de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is gratis voor de consument.
Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaard levering, hoeft de ondernemer de meerkosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de opzegtermijn kunnen voordoen;
Afspraken gemaakt tijdens een openbare veiling. In het kader van een openbare veiling betekent een proces een verkoop indien de goederen, digitale inhoud en / of diensten die door de handelaar aan de consument worden aangeboden en die de gelegenheid krijgen om te worden bezocht of aanwezig te zijn op de veiling, worden uitgevoerd door een veilingmeester en wanneer de succesvolle bieder is verplicht om de producten, digitale inhoud en / of diensten te kopen;
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument verklaart dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft nagekomen;
Pakketreizen conform artikel 7: 500 BW en contracten voor personenvervoer;
Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie wanneer in het contract een bepaalde datum of uitvoeringsperiode is voorzien en niet voor bewoning, vrachtvervoer, autoverhuur en catering;
Vrijetijdsovereenkomsten wanneer de overeenkomst voorziet in een specifieke tijd of uitvoeringstijd;
Producten die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele beslissing of beslissing van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar levering kan slechts plaatsvinden na 30 dagen, waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop de ondernemer geen invloed heeft;
Verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Kranten, tijdschriften of tijdschriften, anders dan abonnementen;
De levering van digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager is gemaakt, maar alleen als
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij het herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Naast zijn type-, druk- en prijsfouten voorbehouden. De webshop heeft het recht om bestellingen te weigeren.
In tegenstelling tot het vorige lid kan de ondernemer met variabele prijzen producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop de ondernemer geen invloed heeft. Dit verband met schommelingen en het feit dat alle vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien deze gebaseerd zijn op wettelijke voorschriften of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer hiermee heeft ingestemd en:
a) het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen; of

b. de consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Conformiteitsovereenkomst en aanvullende garantie

De ondernemer garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen aan soliditeit en / of bruikbaarheid die bestaan ​​op het moment van het sluiten van de overeenkomst en de wettelijke bepalingen . / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een aanvullende garantie van de dealer, zijn leverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit de wettelijke rechten en beweert dat de consument op grond van de overeenkomst tegen de dealer kan opkomen als de dealer niet aan zijn deel van de overeenkomst heeft voldaan.
Met aanvullende garantie: een bedrijf via de handelaar, zijn leveranciers, importeur of fabrikant bevestigt dat bepaalde rechten of aanspraken worden toegekend aan consumenten waarboven de wet dit vereist, indien zij hun deel van de overeenkomst niet naleven.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en het beoordelen van aanvragen voor dienstverlening.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer heeft opgegeven.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, accepteert de ondernemer bestellingen, met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen na bestelling. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op schadevergoeding.
Na ontbinding overeenkomstig het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald, direct terugbetalen.
Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een door de ondernemer eerder aangewezen vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Permanente transacties: duur, annulering en verlenging

annulering:

de consument kan op elk moment een overeenkomst voor onbepaalde tijd, die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, beëindigen met inachtneming van de overeengekomen annuleringsregels en een opzegtermijn van maximaal een maand annuleren.
De consument kan een overeenkomst die voor een bepaalde periode, die strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, te allen tijde opzeggen in overeenstemming met de overeengekomen annuleringsregels en een opzegtermijn van ten minste tot het verstrijken van de overeengekomen termijn, de hoogste maand.
Consumenten kunnen de in de voorgaande leden bedoelde overeenkomsten sluiten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of bepaalde periode;

– tenminste opzeggen zoals door hem ontvangen;

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Uitbreiding:

Een contract wordt voor bepaalde tijd aangegaan en kan op basis van de reguliere levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.
In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dagnieuws en weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd met een bepaalde duur van maximaal drie maanden als de consument instemt met deze uitgebreide overeenkomst. Het einde van de verlenging kan worden opgezegd met een maximale opzegtermijn van één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan alleen stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd als de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is maximaal drie maanden indien de overeenkomst wordt uitgebreid tot de reguliere maar ook niet eens maandelijkse bezorging van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met een beperkte periode van regelmatige bezorging van kranten, tijdschriften en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) loopt niet stilzwijgend door en eindigt automatisch aan het einde van het proces of kennismakingsperiode.
Looptijd:

Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar, dient de consument de overeenkomst na één jaar te allen tijde te beëindigen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de juistheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen termijn.

Artikel 15 – Betaling

Tenzij anders vermeld in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden, zijn de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na aanvang van de overeenkomst of, indien een dergelijke termijn niet is nagekomen, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. betalen. In het geval van een overeenkomst tot dienstverlening gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Bij de verkoop van producten aan consumenten hoeft de consument mogelijk niet meer dan 50% van de algemene voorwaarden vooraf te betalen. Als de betaling is overeengekomen, heeft de consument mogelijk geen rechten met betrekking tot de uitvoering van de bestelling of een dienst (en) voordat de vooruitbetaling is gedaan.
De consument is verplicht de verstrekte of verstrekte onjuiste informatie onverwijld aan de ondernemer te melden.
Indien de consument niet op tijd aan zijn betalingsverplichtingen voldoet nadat hij door de ondernemer op de hoogte is gesteld van de betalingsachterstand en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegeven om aan zijn betalingsverplichtingen te blijven voldoen nadat de consument dit heeft gedaan, niet-betaling binnen deze 14 dagen – Termijn, de verschuldigde wettelijke rente en de ondernemer heeft het recht de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te berekenen. Deze incassokosten zijn maximaal: 15% over het openstaande bedrag tot € 2.500, =; 10% over de volgende € 2.500, = en 5% over de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40, =. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenprocedure

De ondernemer beschikt over een bekende klachtenprocedure en behandelt de klacht volgens deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Klachten bij de ondernemer worden binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een melding als de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De consument moet de ondernemer minimaal 4 weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode ontstaat een geschil dat vatbaar is voor geschillenbeslechting.

Artikel 17 – Geschillen Op

overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of afwijkingen van deze voorwaarden mogen niet voor rekening van de consument komen en moeten schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument in toegankelijke vorm kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.